Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
październik
2017-10-22
Odpust św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej

W dniu 22 października w parafii św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej obchodziliśmy odpust ku czci Patrona parafii. Uroczysta Msza św. została odprawiona o godz. 12.00. Koncelebrze przewodniczył ks. ppłk Mariusz Tołwiński, proboszcz katedry wojskowej. Przybyli kapłani i zaproszeni goście z sąsiednich parafii na czele z ks. płk Januarym Wątrobą, wikariuszem generalnym.

We wstępie do Eucharystii ks. płk Bogdan Radziszewski powitał wszystkich zgromadzonych i zachęcił do wspólnej modlitwy w intencji misji, bo jak zaznaczył rozpoczyna się szczególny tydzień modlitw za misjonarzy. W kazaniu odpustowym na samym początku usłyszeliśmy czym jest odpust: „W teologii katolickiej jest to pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan”. Kaznodzieja zachęcał, by wypełnić wszystkie warunki przypisane do zyskania odpustu, wskazał na możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

W dalszej część kazania przywołał nauczanie św. Jana Pawła II. Mówił, że: „Pokój jako dar Boży i zadanie stojące przed każdym człowiekiem jest jedną z najważniejszych wartości dla Jana Pawła II, co zaznaczał od początku pontyfikatu. Cały pontyfikat Papieża stał pod znakiem działań ekumenicznych, zarówno w wymiarze dialogu międzyreligijnego, jak i w wymiarze działań na rzecz budowy pokoju między religiami i narodami”. Biorąc pod uwagę różne postacie pokoju, w nauczaniu Jana Pawła II myśl wychodzi od stwierdzenia, że nie ma autentycznego pokoju w płaszczyźnie międzynarodowej bez rzeczywistego pokoju w ramach poszczególnych państw, narodów i społeczeństw. Pokój jako dar Boży – będąc zarazem wartością samą w sobie – jest wynikiem dynamizmu wolnej woli ludzkiej, kierującej się rozumem, ku dobru wspólnemu, które osiąga się w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Podczas swych pielgrzymek do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II podejmował wiele ważnych tematów. W swych kazaniach zawarł także głęboką naukę na temat miłości Ojczyzny i wolności narodu. Ksiądz ppłk Tołwiński mówił, że warto przypomnieć wskazania Ojca Świętego, które są ciągle aktualne i powinny być ważne dla każdego Polaka. Słowo „ojczyzna” posiada, zdaniem Ojca Świętego, dla Polaków takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe, którego nie znają inne narody Europy i świata. To słowo jest nam szczególnie drogie, bo wiąże się z nim wiele ofiar, krzywd i zagrożeń, jakich doświadczył naród polski w swych dziejach. Ojczyzna to Matka. Te wzruszające słowa padły z ust Ojca Świętego w 1983 r., podczas powitania na lotnisku w Warszawie. Był stan wojenny, który pognębił cały naród. Ojciec Święty po ucałowaniu ojczystej ziemi wypowiedział wówczas znamienne słowa: „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (...) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”- przywoływał kaznodzieja. Ojczyzna, mówił Ojciec Święty, to dobro wspólne całego narodu. Tak jak matka jest wspólna dla wszystkich swoich dzieci – jest dobrem wspólnym dla wszystkich dzieci, tak Ojczyzna jest dobrem wspólnym dla każdego członka narodu. Każdy powinien o nią się troszczyć jak o matkę. Papież przypominał, że winniśmy naszej Ojczyźnie miłość. Sam dawał także wielekroć świadectwo swojej miłości do Ojczyzny.

Kolejną ważną sprawą poruszaną w kazaniu była rodzina. Świadczą o tym liczne wypowiedzi Papieża Polaka – mówił ks. ppłk Tołwiński. Podejmowanie wielu inicjatyw duszpasterskich, których głównym celem jest promocja rodziny oraz niesienie pomocy, zwłaszcza tym rodzinom, które znajdują się w sytuacjach trudnych czy nieprawidłowych to misja Kościoła. Ojciec Święty podkreślał, że poprzez rodzinę przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości, przez rodzinę idzie przyszłość świata i Kościoła. Rodzina jest też centrum i sercem cywilizacji miłości. Dlatego też spośród wielu dróg, na których Kościół służy zbawieniu człowieka, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Pierwszym zadaniem rodziny jest tworzenie prawdziwej wspólnoty osób, a wewnętrzną zasadą i celem ostatecznym tego zadania jest miłość. Na początku powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami, która odznacza się jednością i nierozerwalnością. Komunia małżeńska stanowi fundament dla szerszej komunii rodzinnej. Ojciec Święty często zwracał uwagę, że „komunijny” charakter przymierza małżeńskiego znajduje swe dopełnienie w rodzinie. Po zakończonej liturgii eucharystycznej wyruszyliśmy w procesji wokoło kościoła oraz wyśpiewaliśmy „Te Deum Laudamus”, by podziękować za otrzymywane łaski Bogu pełnemu Miłosierdzia. Celebra zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, a po niej ks. Proboszcz wypowiedział słowa podziękowań i zaprosił przybyłych gości na skromną agapę. Podczas wszystkich odprawianych w tę niedzielę Mszy św. był prowadzony kiermasz materiałów misyjnych, a s. Bernarda, katechetka przygotowała piękną wystawę obrazów Maryi, pt.: Różne oblicza Tej samej Matki”.

ks. ppor. Paweł Grzeszek                                                                                                                                        

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;