Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości kwiecień 2008 r.
2008-04-06
Dyplom i medal od Krajowego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja pojednania”

Podczas uroczystości katyńskich w kościele pw. Matki Boże Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce, 6 kwietnia br., Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski otrzymał dyplom i medal od Krajowego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja pojednania”. Ordynariusz Wojskowy został uhonorowany za „działalność dla dobra publicznego i dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju. (zjk)
Rys historyczny działalności
Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja Pojednania”
Gdy w 1993 roku, marynarze z pancernika "Schleswig Holstein" i obrońcy Westerplatte podali sobie rękę podczas spotkania w Ciechocinku - media . obwieściły symboliczny koniec II wojny światowej. Tego pojednania nie dokonali politycy, lecz żołnierze z frontu, prości ludzie, którym wielka polityka kazała stanąć przed laty przeciwko sobie i przelewać krew - agresorzy . i obrońcy tragicznie doświadczeni przez wojnę.
Myśleliśmy wtedy, ze jest to malutka cegiełka w dziele normalizacji stosunków między Polakami i Niemcami, chwila przebaczenia i zrozumienia. Dziś z perspektywy dziesięciu lat, wiemy że był to kamień milowy na naszej drodze do wielkiej europejskiej rodziny, próba zamknięcia okresu wrogości, nietolerancji. Historii nie da się przekreślić. Należy pamiętać o przeszłości, ale jednocześnie nie może ona pogłębiać animozji i konfliktów między narodami.
Trzeba zatem popularyzować ideę wzajemnego przebaczenia i braterskiego -pojednania, Czemu służy działalność Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja Pojednania"?.
Stowarzyszenie nasze wyrastało na gruncie środowiskowej, społeczno-kombatanckiej organizacji pod nazwą RODZINA WESTERPLATCZYKÓW HUBALCZYKÓW, działającej od 1988 roku przy Sanatorium "Gracja" w Ciechocinku.
Zamiar utworzenia środowiskowej kombatancko - społecznej organizacji RODZINA WESTERPLATCZYKÓW -'HUBALCZYKÓW zrodził się, gdy nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechocinku Pani Bożena Pietrzak, we współpracy z grupą miejscowych rzemieślników zorganizowała spotkanie młodzieży z dwoma obrońcami Westerplatte tj. Stanisławem Trelą i Wiktorem Białousem, którzy przebywali wówczas w ciechocińskim Sanatorium "Gracja".
Konsekwencją tego spotkania było postanowienie fundowania weteranom pierwszym obrońcom Ojczyzny z załogi Westerplatte oraz ostatnim walczącym w mundurach, żołnierzom Września z oddziału majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala - pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w Sanatorium "Gracja".
Jednym ze szczególnie wzruszających zdarzeń w dziejach tego Stowarzyszenia było zorganizowanie w dniu 27 kwietnia 1990 r. w Sanatorium "Gracja" w Ciechocinku spotkania z rodzinami zmarłych po wojnie Westerplatczyków, w czasie którego na ręce krewnych przekazano 48 srebrnych orderów Virtuti Militari, nadanych bohaterskim obrońcom Westerplatte mocą postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w dniu 03.09.1939 r.
Akces do Rodziny Westerplatczyków - Hubalczyków zgłosiło wkrótce ponad 200 placówek szkolno - oświatowych zakładów pracy oraz organizacji społecznych, noszących imię Bohaterów Westerplatte bądź Hubalczyków. Honorowym kapelanem "Rodziny" został proboszcz parafii p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, ks. prałat Antoni Owczarek.
Z księdzem A. Owczarkiem zaprzyjaźnił się przebywający na leczeniu w "Gracji" niemiecki ksiądz katolicki Johannes Gehrmann, który w latach wojny i okresie późniejszym mieszkał wraz z rodzicami w Otłoczynie koło Ciechocinka, a później w rodzinnych stronach matki koło Olsztyna.
Po wyjeździe do RFN - ksiądz J. Gehrmann, który ukończył Seminarium Duchowne i został kapelanem jednego z marynarskich związków niemieckich weteranów wojny.
Przyjazd w styczniu 1993 r. księdza J. Gehrmanna na pogrzeb prałata Antoniego Owczarka był okazją do spotkania z grupą uczestniczących w tej ceremonii Westerplatczyków. Wówczas to major Wiktor Białous, zaproponował niemieckiemu kapelanowi zorganizowanie w Polsce spotkania z udziałem byłych marynarzy z pancernika "Schleswig Holstein" i obrońców Westerplatte. Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia spotkanie to odbyło się w sierpniu 1993 r. w Ciechocinku.
Podczas uroczystej mszy św. celebrowanej przez ordynariusza diecezji włocławskiej, księdza biskupa prof. dr hab. Bronisława Dembowskiego, doszło wówczas do wymiany uścisków dłoni przez Westerplatczyka ppłk. Stanisława Trelę i Martina Menzla, celowniczego pancernika "Schleswig - Holstein", co było symbolicznym gestem pojednania między obydwoma narodami.
Od tego czasu na bazie Rodziny Westerplatczyków - Hubalczyków podjęto szereg inicjatyw, które miały stworzyć dzieło polsko - niemieckiego pojednania.
Naszej działalności życzliwie patronował ówczesny ordynariusz diecezji włocławskiej ks. biskup Henryk Muszyński, a potem Jego następca ksiądz biskup Bronisław Dembowski oraz obecny ks. biskup Alojzy Mering. Rodzina Westerplatczyków - Hubalczyków korzystała z poparcia metropolity gdańskiego ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, a także administracyjnych i samorządowych władz Ciechocinka.
Bardzo duże wsparcie w naszym codziennym działaniu otrzymywaliśmy od ks. prof. Jerzego Bagrowicza i ks. inf. Leonarda Urbańskiego. Stowarzyszenie podjęło szeroką działalność humanitarną, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
'Przez wiele lat zapewniono corocznie leczenie w Sanatorium "Gracja" dla około 100 - 110 kombatantów.
Szczególną sympatią darzyły Rodzinę Westerplatczyków - Hubalczyków niektóre grupy Polaków, którzy po zakończeniu II wojny światowej zamieszkali na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
Z należnym szacunkiem należy tu wspomnieć kuzynkę znanego generała Klemensa Rudnickiego, Panią Wandę Rudnicką, Margaret Diensberg, a szczególnie katolickiego księdza Edmunda Foryckiego - misjonarza Świętej Rodziny, którzy dla potrzeb naszych kombatantów przesyłali z Niemiec leki, łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie i odzież. Rozdziałem tych środków oraz ich rozprowadzaniem do miejsc zamieszkania Westerplatczyków i Hubalczyków, a także kombatantów z innych środowisk, zajmowało się nasze Stowarzyszenie.
Wiele transportów z lekami, odzieżą, żywnością, wysyłaliśmy do Białorusi, w czym bardzo pomagał naszemu Stowarzyszeniu proboszcz z Mohylewa a obecnie Pasterz Diecezji Witebskiej Ksiądz Biskup dr Władysław Blin.
Prowadzona przez kilka lat działalność pojednania polsko- niemieckiego, zazębiała się w sposób naturalny z innymi grupami etnicznymi. Wynikało to z wielu powodów. Jak wspomniałem, w ruchu międzyśrodowiskowego pojednania uczestniczyli ze strony naszego Związku kapelani wojskowi obrządku katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Ten fakt wpływał na mimowolne rozszerzenie naszych działań na teren północnych, wschodnich i południowych sąsiadów Polski, gdzie znajduje się wiele miejsc związanych z tragiczną historiąIl wojny światowej i gdzie zamieszkują skupiska ludności polskiego pochodzenia.
Ponadto w szeregach naszych organizacji kombatanckich w Polsce było wiele osób walczących w latach II wojny światowej w formacjach rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego bądź słowackiego zbrojnego ruchu oporu, co sprzyjało organizowaniu wspólnych obchodów historycznych rocznic i umacnianiu dobrosąsiedzkich stosunków.
Okoliczności te utwierdziły nas w przekonaniu o celowości, czy wręcz potrzebie zmiany modelu strukturalnego i modyfikacji formuły programowej Stowarzyszenia Rodziny Westerplatczyków - Hubalczyków, działającego dotąd na płaszczyźnie polsko - niemieckiego pojednania.
W tym celu zwołano na dzień 1 września 2001 r. Walne Zgromadzenie członków dotychczasowego Stowarzyszenia Rodzina Westerplatczyków Hubalczyków na którym podjęto stosowne uchwały tworzące nowe Stowarzyszenie o nazwie "Ogólnopolskie Społeczne Stowarzyszenie Misja Pojednania".
Uznano że jak najbardziej będzie wskazane prowadzenie misji pojednania tak w Polsce jak i poza jej granicami.
, W przyjętym programie działania Ogólnopolskie Społeczne Stowarzyszenie "Misja Pojednania" zobowiązało się przede wszystkim do: krzewienia idei pojednania pomięqzy narodami, popularyzowania oraz utrwalania w narodowej pamięci bohaterstwa żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej, integrowania środowisk kombatanckich oraz kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych.
Ażeby sprostać postawionym sobie celom systematycznie organizujemy spotkania kombatancko - młodzieżowe, upamiętniamy miejsca chwały polskiego oręża organizujemy podróże historyczno - polowe do miejsc walki jednostek Wojska Polskiego i formacji zbrojnego ruchu oporu, współorganizujemy międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone problematyce dobrego sąsiedztwa i pokoju, inicjujemy spotkania kombatanckie także z udziałem organizacji zagranicznych, wspólne obchody uroczystości państwowych kombatanckich i religijnych itp.
Szczegółowe kierunki i zakres naszych działań mogą zilustrować następujące przykłady. ",.'(.. , Pamiątkowe tablice poświęcone polsko - niemieckiemu pojednaniu zostały zamontowane w licznych kościołach w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec np.:
- w kościele parafialnym w Ciechocinku
 - w kościele parafialnym w Hilter k/ Osnabrück RFN
 - w kościele parafialnym w Koninie.
Stowarzyszenie pragnie w tym miejscu wyrazić słowa wdzięczności ówczesnemu proboszczowi parafii p.w. Maksymiliana Kolbe - ks. infułatowi Antoniemu Lassa, z inicjatywy którego zbudowano na placu przykościelnym zespół sakralny na który składa się kaplica polowa i stacje drogi krzyżowej, poświecone walce i męczeństwu naszego narodu. Ostatnia stacja symbolizuje polsko - niemiecko - rosyjskie pojednanie. Każdego roku z okazji Dnia Weterana (O 1.09) w owej kaplicy odprawiana jest uroczysta msza święta z udziałem delegacji związków kombatanckich miejscowego społeczeństwa młodzieży szkolnej, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz miasta Konina. Warto dodać, że w liturgii biorą udział także duchowni z kościoła ewangelickiego i prawosławnego.
Tablice pamiątkowe poświęcone obrońcom Westerplatte oraz żołnierzom Hubalczykom zainstalowano m.in. :
- w kościele parafialnym w Ciechocinku (2 tablice);
 - w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie (2 tablice);
- w Bazylice Mariackiej w Gdańsku;
- w Muzeum Westerplatte w Gdańsku;.
- w budynku Wartowni Nr l na Westerplatte;
 - w budynku Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowiecki;
- na szańcu w Anielinie - upamiętniającym miejsce śmierci majora Henryka Dobrzańskiego -...: Hubala;
z tragicinąhistoriąIl\wojny światowej i gdzie zamieszkują skupiska ludności polskiego pochodzenia.
Ponadto w szeregach naszych organizacji kombatanckich w Polsce było wiele osób walczących w latach II wojny światowej w formacjach rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego bądź słowackiego zbrojnego ruchu oporu, co sprzyjało organizowaniu wspólnych obchodów historycznych rocznic i umacnianiu dobrosąsiedzkich stosunków.
Okoliczności te utwierdziły nas w przekonaniu o celowości, czy wręcz potrzebie zmiany modelu strukturalnego i modyfikacji formuły programowej Stowarzyszenia Rodziny Westerplatczyków - Hubalczyków, działającego dotąd na płaszczyźnie polsko - niemieckiego pojednania.
W tym celu zwołano na dzień 1 września 2001 r. Walne Zgromadzenie członków dotychczasowego Stowarzyszenia Rodzina Westerplatczyków Hubalczyków na którym podjęto stosowne uchwały tworzące nowe Stowarzyszenie o nazwie "Ogólnopolskie Społeczne Stowarzyszenie Misja Pojednania".
Uznano że jak najbardziej będzie wskazane prowadzenie misji pojednania tak w Polsce jak i poza jej granicami.
, W przyjętym programie działania Ogólnopolskie Społeczne Stowarzyszenie "Misja Pojednania" zobowiązało się przede wszystkim do: krzewienia idei pojednania pomięqzy narodami, popularyzowania oraz utrwalania w narodowej pamięci bohaterstwa żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej, integrowania środowisk kombatanckich oraz ksztahowania wśród młodzieży postaw patriotycznych.
Ażeby sprostać postawionym sobie celom systematycznie organizujemy spotkania kombatancko - młodzieżowe, upamiętniamy miejsca chwały polskiego oręża organizujemy podróże historyczno - polowe do miejsc walki jednostek Wojska Polskiego i formacji zbrojneg~ ruchu oporu, współorganizujemy międzynarodowe i krajowe konferencje poświęcone problematyce dobrego sąsiedztwa i pokoju, inicjujemy spotkania kombatanckie także z udziałem organizacji zagranicznych, wspólne obchody uroczystości państwowych kombatanckich i religijnych itp.
Szczegółowe kierunki i zakres naszych działań mogą zilustrować następujące przykłady. ",.'(.. , Pamiątkowe tablice poświęcone polsko - niemieckiemu pojednaniu zostały zamontowane w licznych kościołach w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec np.:
- w kościele parafialnym w Ciechocinku - w kościele parafialnym w Hilter ki OsnabrUck RFN - w kościele parafialnym w Koninie;
- w kościele leśnym w Gałkach ki Przysuchy;
- w Bazylice Cystersów w Wąchocku (2 tablice);
- w budynkach Szkolnych w:
- Aleksandrowie Kujawskim (Zespół Szkół im. mjr. Hubala);
- Przybranowie - Gdańsku (Zespół Szkół Morskich);
- Skarżysku – Kamiennej;
- Białymstoku;
- Augustowie (3 szkoły).
Stowarzyszenie nasze było inicjatorem i współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji na temat" Dobre Sąsiedztwo dla pokoju", zorganizowanej w 1998 roku pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
W konferencji wzięły udział delegacje z Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech i Niemiec oraz delegacja 14 polskich związków kombatanckich, przedstawiciele najwyższych władz Polski. Światową Federację Kombatantów z siedzibą w Paryżu reprezentował jej sekretarz generalny pan Hagmayer .
Stowarzyszenie było inicjatorem bądź współorganizatorem kombatanckich spotkań na temat pojednania, które odbyły się w miejscowościach związanych z wydarzeniami II wojny światowej .
Były to m.in.: Katyń  (Rosja), Mohylew (Białoruś), Swietłogorsk (Białoruś), Wilno (Litwa), Kijów (Ukraina), Lwów (Ukraina), Mińsk (Białoruś), Hilter (RFN), Bad Pyrmont (RFN), Osnabrück (RFN), Speer (RFN), Düren (RFN), Kolonia (RFN).
Z inicjatywy Stowarzyszenia zorganizowano szereg spotkań kombatantów z młodzieżą szkolną oraz z przedstawicielami miejscowego społeczeństwa, które odbyły się np. w: Częstochowie, Łowiczu, Gdańsku, Koninie, Szczecinie, Warszawie, Gdyni, w m. Gałki k/Przysuchy, Toruniu , Tomaszowie Mazowieckim, Augustowie, Gostyninie, Białymstoku i Skarżysku Kamiennej Korzystając z obowiązujących regulacji prawnych oraz uprawnień statutowych, Stowarzyszenie wprowadziło własne wyróżnienia honorowe i okolicznościowe.
Wzorując się na polskiej przedwojennej tradycji falerystycznej ustanowiono:
a) odznakę "Obrońca Westerplatte" przeznaczoną do noszenia na mundurze i nadawaną wyłącznie b. żołnierzom załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy uczestniczyli w obronie Westerplatte;
b) Odznakę "Za Zasługi dla Westerplatte" nadawaną osobom i instytucjom, które zasłużyły się w dziele upowszechnienia historii walk na Westerplatte, w budowie i utrzymaniu historyczno pamiątkowego obiektu, w organizowaniu uroczystych obchodów rocznicy Westerplatte itd.
Stowarzyszenie Misja Pojednania w uzgodnieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz za akceptacją Ministra Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wprowadziło honorową odznakę "MISSIO RECONCILIA TIONIS" noszoną na wstążce.
Na wniosek zagranicznych związków kombatanckich, inwalidów wojennych i ofiar Wojny, odznakę tę przekształcono w komandorię MISSIO RECONCILIATIONIS, nadawaną obywatelom polskim i działaczom zagranicznym, zasłużonym dla dzieła pojednania.
Odznakę tę otrzymali Jego Eminencja ks. kardynał Józef Glemp - Prymas Polski ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski - Metropolita Gdański ks. arcybiskup Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński, biskupi polowi katolicki, prawosławny, ewangelicki, biskupi Łowiccy - Alojzy Orszulik i Józef Zawitkowski, ks. biskup Andrzej Suski, ks. biskup Bronisław Dembowski.
Odznakę nadano również b. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej p. Lechowi Wałęsie, prof. dr Józefowi Borzyszkowskiemu, małżonce Prezydenta Ukrainy p. T. Kuczmowej, ks. kan. Johannesowi Gehrmannowi i innym osobistościom zasłużonym dla dzieła pojednania.
.. Ostatnio podjęto uchwałę o nadaniu w uzgodnieniu z MSZ znaku pojednania MISSIO RECONCILIA TIONIS ambasadorom państw sąsiadujących z Polską.
Komandoria Pojednania cieszy się w kręgach przedstawicielstw 'dyplomatycznych dużym uznaniem. Władze naszego Stowarzyszenia nadają z zasady tę szczególną odznakę ambasadorowi sąsiedniego państwa przed planowaną tam wizytą przedstawicieli najwyższych władz polskich.
Spotkanie w ambasadzie stanowi impuls dla rozmów o pojednaniu.
Warto nadmienić, że również nasze Stowarzyszenie za całokształt działalności zostało uhonorowane następującymi odznaczeniami:
l. Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec przyznany przez Prezydenta RFN w dniu 17.11.1995 r.;
2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 r.
3. Złoty Order" Ecclesiae populi sue servitium praestanti - "wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu" nadany przez Jego Eminencję J. Kardynała Glempa - w 08.12.2000 r.
4. Błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI przekazane za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce z dnia 10.04.2006r.
5. Złoty Order Benemerenti - Odznaczenie Papieskie - "Temu kto czyni dobro" z dnia 29.06.2007 r.
W miarę upływu czasu ubywa z naszych szeregów wielu znakomitych działaczy.
ZmarIi: ksiądz prałat Antoni Owczarek, Stanisław Trela, Martin Menzel, ksiądz Johannes Gehrmann i wielu innych ludzi, którzy byli animatorami naszego działania.
Po śmierci Stanisława Treli zastąpiła Go żona Stefania i kolega frontowy Władysław Stopiński. Martina Menzla dzielnie zastępuje i reprezentuje Jego córka Monika, która wspomagana jest przez całą rodzinę i sąsiadów.
Na zakończenie kilka słów refleksji.
Bezpośrednich świadków, tych którzy inicjowali działania ubywa z naszych szeregów.
Świadomi słuszności założonych celów musimy iść dalej.
Musimy pamiętać co było. Historii i wydarzeń nie da się wymazać z naszej 'pamięci, jednak dziś, jutro i następne dni musimy budować tak, aby wczoraj - nigdy się nie powtórzyło. Musimy budować nowe w zrozumieniu, wzajemnej tolerancji i braterskiej przyjaźni.
Nie można budować własnego dobra kosztem drugiego człowieka, kosztem drugiego narodu.
W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy byli i są z nami.
Grono naszych sympatyków i działaczy ciągle się zwiększa. Jesteśmy przekonani, że Misja Pojednania jest potrzebna, działania nasze trwają i jak widać pracy dla naszego Stowarzyszenia na pewno nie zabraknie.
Misja Pojednania. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczne
Zarząd Krajowy
87-720 Ciechocinek, u. Wojska Polskiego 3
Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;