Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Archiwum
2011-07-28
Spis księży kapelanów z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. cz. I (S-Z)

(2) 256. Ks. Sawulski Karol                   177/19 (R) Lubel.[ska]
(10) 257. Ks. Siłka Jan                          169 (Z) Przemysk[a] O.T.
(8) 258. Ks. Sienkiewicz Jerzy               214/27 (Z) Wileń[ska]
(9) 259. Ks. Sinkowski Stanisław            165/11 Przemy[ska] (Z)
(16) 260. Ks. Słonicki Feliks                  226 (Z) Płock[a]
(20) 261. Ks. Sopoćko Michał                               123/6 (Z) Wileńs[ka]
(31) 262. Ks. Suchcicki Kazimierz          228/21 (Z) Płock[a]
(2) (30) 263. Ks. Strzemecki Władysław 387/2 (S) O.O. Bern[ardyni] IX
(27) 264. Ks. Stec Jakób                        179/24 (Z) Tarn[owska]
(3) 265. Ks. Sendys Stanisław                144/27 (R) Sandom[ierska] bezt.[erminowy] url.[op]
(22) 266. Ks. Sokół Franciszek               167/26 (R)
(32) 267. Ks. Swidnicki Józef                106 (Z)
(37) 268. Ks. Dr. Swirski Ignacy            141/3 (R)  VIII ? [nieczytelne]Mińsk[a]
(41) 269. Ks. Szkop Józef                      Wileń[ska] (S) VIII [nieczytelne]
(33) 270. Ks. Swierczek Wendelin          (R) O.O. Misjon[arze] (Mis.)
(13) 271. Ks. Dr. Skokowski Józef         281 Mińsk[a] (R) VIII
(14) 272. Ks. Skorel Józef                     88/26 104/18 (Z) Mińska
(19) 273. Ks. Sokołowski Paweł             154 (Z) Tyrasp.
(6) 274. Ks. Siekierko Zygmunt              83/3 Mińsk[a] (Z)(R)
(2) (45) 275. Ks. Szymański Jan             158/20 (R) Gnieź.[nieńsko] Pozń[nańska]
(15) (2) 276. Ks. Skrzymowski Antoni    17i/28[nieczytelne](Z)
(45) (1) 277. Ks. Szyłkiewicz Wiktor      215/13 (Z) Wileń[ska]
(46) 278. Ks. Szymański Tomasz            (R) 95/23 Warsza[wska]
(26) 279. Ks. Stankowski Marjan            (Z) 127-3 Sandom[ierska]
(44) 280. Ks. Szwedowicz Józef             184/24 (Z) Wil.[eńska]
(12) 281. Ks. Skibiński Hipolit                              (S) 277/9. IX Kiel.[ecka]
(1) (15) 282. Ks. Skóra Wiktor               (R) 174/9 OO. Zmartw[ychwstańcy]
(1) 283. Ks. Sadzewicz Stanisław            (R) Kuja[wsko] Kal[iska]
(4) 284. Ks. Sieczka Franciszek              (R) 97/2 Płock[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
(7) 285. Ks. Sieklucki Jan                      (S) IX Mohyl.[ewska]
(24) 286. Ks. Srednicki Aleksander         (R) 129/19 [nieczytelne]  bezt.[erminowy] url.[op]
(28) 287. Ks. Stefanowicz Władysław     (R) 86/24 Mohyl[ewska]  bezt.[erminowy] url.[op]
(29) 288. Ks. Stopniak Piotr                   (R) 208/29 Lubel.[ska] (bezt.[erminowy] url.[op])
289.Ks. Swałtek Józef
(39) 290. Ks. Szadbej Tadeusz                (R) Kamień[iecka]
(43) 291. Ks. Szpaczyński Władysław     169/6 (R) Łuck.[o]. Żyt.[omierz]  bezt.[erminowy] ur.[lop]
(36) 292. Ks. Swirbutowicz Rudolf         116/13 (R) Mohyl.[ewska]
(42) 293. Ks. Sznajderski Zygmunt         60/12 (
R) kieleck[a]  bezt.[erminowy] [urlop]
(34) 294. Ks. Swięcicki Antoni               (R) Podlask[a]
(38) 295. Ks. Szacki Jerzy                     (
Z) 166/22 Mińsk[a]
(21) 296. Ks. Sotomski Jan                    (R) 262/9 Warsz.[awska]
(11) 297. Ks. Sitko Franciszek                (Z) 130/26 Krak.[owska]
298. Ks. Skorupka Ignacy poległ
(1) (30) 299. Ks. Strzelecki Bronisław     (R) 64/11 Sandom.[ierska]
(17) 300. Ks. Śmiechowski Romuald       (R) 120/8 Sandom.[ierska]
(23) 301. Ks. Spiro Stanisław                 (R) kieleck(a)
(25) 302. Ks. Sredziński Józef                               142/26 (R) Płock[a]
(40) 303. Ks. Szepietowski Stanisław      174/6 (R) Lubel.[ska]
304. Ks. Szmid Gerard
(5) 305. Ks. Siekierko Wacław               (R) 73/10
306. Ks. Sawiński Piotr                         zwolniony
(18) 307. Ks. Sobociński Antoni [Stanisław]           14i/2. Gniez.[nieńsko] Pozn[ańska]
(35) 308. Ks. Swiętnicki Józef                               (R)

(8) 309. Ks. Tyczkowski Franciszek        (R) [nieczytelne] 105/38 106/8
(9) 310. Ks. Tyszko Ludwik                   (S) Kamien[icka]300 VIII
(4) 311. Ks. Tomiak Józef                      (-Z) Gniez.[nieńsko] Pozn[ańska] 167/9
(6) 312. Ks. Truszkowski Zygmunt         [Z] (R) 279/i8 O.O. Misjon[arze] VIII
(3) 313. Ks. Tomaszewski Ludwik          (R) 190/20 Gniez.[nieńsko] Pozń[nańska]
(7) 314. Ks. Turzyński Walenty              (R) 143/i Przemysk[a]
(2) 315. Ks. Tokarzewski Marjan            (Z) 334/21 Kamiec.[iecka]
(1) 316. Ks.Tartyło Roman                    (Z) 200-14 Wiln.[ wileńska]
317. Ks. Tarnowski Mieczysław
(5) 318. Ks. Truss Bolesław                    (Z) 106/24 Łuck.[o] Żyt.[omierz]
(1) 319. Ks. Walasek Franciszek             (Z) 164/25 Płock[a]
(5) 320. Ks. Wawszczak Jan                   (Z) 178/15 Przemyska
(13) 321. Ks. Węsierski Antoni               (R) 264/26 Lwow[wska] O.T. VIII
(16) 322. Ks. Wiszniewski Zygmunt        (Z) 236 Lwow[ska]
(15) 323. Ks. Wilkans Julian                  (Z) 192/8 Gnieź.[nieńsko]. Pozń[nańska]
(14) 324. Ks. Wielebiński Jan                 (R)  bezt.[erminowy] urlop  168/18 Alban [nieczytelne]
(17) 325. Ks. Wiśniewski Józef              (R) OO.Misjon.[arze]
(23) 326. Ks. Wojtyniak Czesław            (Z) 169/i3 Gniez.[źnieńsko]. Pozń[nańska]
(12) 327. Ks. Węcławski Ignacy             (R) 111/6 Gniez.[źnieńsko]. Pozń[nańska]
(26) 328. Ks. Wrycza Józef                    (Z) 218/24 Chełm[ińska]
329. Ks. Wiktoryn Rudolf                     
(R)  zab[nieczytelne]  126/4
(9) 330. Ks. Welc Józef                         (Z) 204/2i Przemysk[a]
(11) 331. Ks. Wesołowski Władysław      (R) 110/i2 Kielec.[kielecka]
(22) 332. Ks. Wojtczak Edward              (R) ? 193/24 Warsz.[awska]
(4) 333. Ks. Warchałowski Stanisław      (Z) 176/23 Przemysk[a]
(8) 334. Ks. Weber Kazimierz                               (R) 119/7 Warsz. [awska]
(7) 335. Ks. Wdzięczny Teofil                               (Z) 95/23 Warsz [awska]
(19) 336. Ks. Wolski Stanisław               (R) 81/26 Warsz.[awska]
(10) 337. Ks. Werenik Stanisław             (Zaw[nieczytelne]) 220-13 Wilens[wileńska]
(18) 338. Ks. Wiśniewski Marjan            (R) 160/27 O.O. Marjań[ie]
(21) 339. Ks. Wojsa Stanisław                               (R) 73/12 Kujaw[sko] – Kal[iska]
(27) 340. Ks. Wyganowski Bronisław      (R) 251/2i Kamień. [iecka]
(3) 341. Ks. Walocha Antoni                  (Z) i58/21Kieleck[a]
(24) 342. Ks. Wojtyniak Władysław        (R) Gniez.[źnieńsko].- Pozn[ańska]
(6) 343. Ks. Wądolny Jan                      (R) 251/23 Krak[owska]
(2) 344. Ks. Walenia Tomasz                  (R) 84/i0 Przemysk[a]
(25) 345. Ks. Wójcik Karol                    (Z) 157/9 Krakow[ska]
(20) 346. Ks. Wojdyła Wawrzyniec         (R) krak.[owska]
347. Ks. Urban Władysław                     (Z) 128/2 Przemy[ska]
348. Ks. Urbanowicz Michał                  (R) 105/7 Warsz.[awska]
349. Ks. Ugniewski Stefan                    (Z) 134-28 Warszaw[ska]
               [Wojna Winc. (R)                   191/7]
(6) 350: Ks. Zapała Antoni                     (R) Tarnow[ska] 207/29 VIII
(2) 351. Ks. Zachara Jan                        (R) Lwo[wska] 235/7
(3) 352. Ks. Zacharski Feliks                 (R) O.O Kapuc[yni] 286/28 VIII
353. Ks. Zdanowicz Jakób                      umarł 120/8
(1) 354. Ks. Zabłocki Mateusz                               (Z) Gniez.[źnieńsko]. Pozń[nańska]162/13
(14) 355. Ks. Ziajka Michał                    (R) Lwow.[ska] 214/28 VIII
(15) 356. Ks. Zieliński Stanisław            (Z) Przemy[ska] 204/17
(7) 357. Ks. Zaremba Władysław            (E) Kuj.[awsko]-Kal.[iska] 436/i0

(4) 358. Ks. Zagner Józef                       (Z) Kuj.[awsko]-Kal.[iska] 144/20 IX
(8) 359. Ks. Zaremba Tadeusz                (R) Podl[aska] 109/5
(18) 360. Ks. Zwierz Piotr                     (Z) Kujaw[sko] Kal.[iska] 130/17
(10) 361. Ks. Zawadzki Wincenty           (R) Kuj.[awsko] Kal.[iska] 96/13 (6)
(12) 362. Ks. Zdzichowski Stefan           (Z) Mińska 117/8
(17) 363. Ks. Ziółkowski Jan                  (Z) Krak.[owska] 163/9
(9) 364. Ks. Zarębski Stanisław              (R) Podl.[aska]
(11) 365. Ks. Zbroja Franciszek              (R) Sand.[omierska]142/11
(2) (13) 366. Ks. Zemanek Gabryel        (R) Krak.[owska] 84/15
(16) 367. Ks. Zieja Jan                          (R) Sand.[omierska]71/13
(1) (5) 368. Ks. Zalewski Antoni           (R) Wil.[eńska] 98/i5
(5) 369. Ks. Żemło Antoni                     (R) 91/28
(2) (5) 370. Ks. Zamłyński Wincenty    (S) Łuck.[o] Żyt.[omierz] IX
(2) 371. Ks. Żak Władysław                   (Z) 198/1
(10) 372. Ks. Żyzniewski Antoni            (R) Łuck.[o] Żyt.[omierz] 251/3 VIII
(8) 373. Ks. Żytkiewicz Stanisław           (Z) Przemysk[a] 188
(7) 374. Ks. Żołnierczyk Antoni             (R) Przemysk[a] 144/ii
(9) 375. Ks. Żywicki Jan                        (Z) Wilń.[wileńska] 188/5
(3) 376. Ks. Żelaznowski Józef               (Z) Przemy[ska] 148/i3
(1) 377. Ks. Żak Franciszek                    (Z) Krakow[ska] 147
(4) 378. Ks. Żełudziewicz Michał            (R) Mińsk[a] 169/1
379. Ks. Żebrowski Leon
(6) 380. Ks. Żołądkowski Lucjan            (Z) Mińsk[a]192/1
381. Ks. Antonowicz Ignacy                   (R) O.O. Misjo [nieczytelne]138/2
382. (+) Ks. Dr. Lucacin Antoni
383. Ks. Ast Nikodem                           (Z) Kuja.[wsko] Kal.[iska] 193/23
(1) (13) 384. Ks. Zelbo Józef                (S) Mińsk[a] 299/ii IX
385. Ks. Wojna Wincenty                      (R) [nieczytelne] ii8
386. Ks. Urbanowicz Jan                       (R) [nieczytelne] 66/i

 

Lista pochodzi z Archiwum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i znajduje się w Spuściźnie ks. dr. Tadeusza Jachimowskiego.
Obejmuje księży kapelanów, którzy pełnili posługę podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r. Została sporządzona na maszynie i powielona na powielaczu prawdopodobnie w 1920 roku, po zakończeniu wojny, lub w 1921 r. Przemawia za tym zamieszczenie na tej liście kapelanów, przy których dopisano, że zginęli w 1920 roku.
Powstała listę wykorzystywano w celu naniesienia różnych dodatkowych informacji o księżach kapelanach. Posłużyła ona do sporządzania innych wykazów księży kapelanów, czego śladem jest dodatkowa numeracja (pisana ręcznie, różnymi kolorami) przy niektórych imionach i nazwiskach księży.
Na liście zaznaczono skrótami kapelanów zawodowych (Z), rezerwy (R), emerytów (E) i w stanie spoczynku (S). Zaznaczono także przynależność diecezjalną czy też zakonną księży kapelanów.

opracowanie ks. płk Zbigniew Kępa
uwagi i spostrzeżenia proszę przesyłać na adres e-mailowy: kepa@ordynariat.pl

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;