Czwartek, 26 październik 2017 r.
Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Coraz bardziej wzrastać w łasce oto cel życia naszego. A prowadzi nas „Łaski pełna” Maryja.

bł. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Biogram
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ PŁOSKI PROFESOR DOKTOR HABILITOWANY NAUK PRAWNYCH

TADEUSZ PŁOSKI (gen. broni prof. dr hab.) - urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne.
6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Przez okres jednego roku pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc funkcję sędziego diecezjalnego tegoż sądu.

W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych” i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku - szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.

W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W 1994 roku - jako pierwszy z kapelanów wojskowych - ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie.

W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu – w 2000 roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku - dziekanem Biura Ochrony Rządu.

Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”.
16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

W latach 1996 - 2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku był wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Był korespondentem Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej (1995-2004).

Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major; 1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok - generał brygady; 2006 rok – generał dywizji. Pośmiertnie (15 kwietnia 2010 r.) został awansowany na stopień generała broni..

10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie w dniu 26 listopada 2004 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. W dniu 9 marca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy.

W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; był także członkiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Biskup Polowy otrzymał 8 maja 2006 roku, Order św. Stanisława.

W dniu 10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.

19 października 2006 roku, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został wybrany członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa Tadeusza Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

6 marca 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. broni prof. dr hab. Tadeusz Płoski uchwałą 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Będąc wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim opublikował ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych; uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą poświeconych zagadnieniom prawa i duszpasterstwa wojskowego.

11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. broni dr. Tadeuszowi Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych po odbytym kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji „Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego” (Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.

Dotychczas ukazało się drukiem pięć tomów  nauczania pasterskiego Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego: „Zostań z nami, Panie. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004 – 4 VI 2006” (Warszawa 2006); „Trwajcie mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 4 VI 2006 – 22 IV 2007” (Warszawa 2007), „Miłosierdzie Boże trwa na wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 24 IV – 31 XII 2007” (Warszawa 2008), "Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I - 31 VIII 2008" (Warszawa 2008) oraz „Moc w słabości się doskonali. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 IX 2008 – 3 V 2009” (Warszawa 2009).
Wydano także dwa wybory jego kazań „Dobrze, że jesteś Ojczyzno” (Warszawa 2009) oraz „Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i poległym na Wschodzie” (Warszawa 2009).

Kazania i homilie, przemówienia i diariusz duszpasterski Biskupa Polowego zamieszczane są na stronie internetowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (www.ordynariat.pl) w odnośniku „Nauczanie pasterskie" i „Wiadomości”.

Bp Tadeusz Płoski został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, portugalskim odznaczeniem "Bem Merecer" Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych, m. in.: Złotą Odznaką „za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Honorową Odznaką Dowództwa Garnizonu Warszawa, Honorową Odznaką Batalionu Reprezentacyjnego, Odznaką „Za zasługi dla Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich”, Honorową Odznaką Batalionu Rozpoznawczego Strzelców Konnych im. Michała Gutowskiego z Żagania, Odznaką Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorową Odznaką Organizacyjną „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej”. 3 grudnia 2008 roku został uhonorowany godnością Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego, zaś 8 grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego.
21 lutego 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Senatu RP "w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla budowy autentycznego ruchu harcerskiego w szczególności w ramach Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy".
16 kwietnia 2010 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bp Tadeusz Płoski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości zorganizowane w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.


               
oprac. ks. płk Zbigniew Kępa

Tadeusz Płoski (Maj. gen.; D.sc., Ph.d.) was born on March 9th 1956 at Lidzbark Warmiński as a son of Henryk and Kazimiera. He enrolled in The Hosianum Seminary in Olsztyn, where he studied philosophy and theology.

On June 6th 1982, Tadeusz Płoski was ordained priest by Bishop Jan Obłąk at Olsztyn Cathedral. He worked as a priest at St. Joseph's Parish for a year.

 

 In the years 1983-1986, he studied canon law at the Catholic University of Lublin. In 1986, he assumed the post at the Bishop's Curia and also at the Bishop's Court at Warmińska Diocese as a diocesan judge of the court.

In the years 1986-1992, Tadeusz Płoski was editor-in-chief of The Diocesan News of Warmia and an academic chaplain at Wyższa Szkoła Pedagiczna and Akademia Rolniczo-Techniczna in Olsztyn.

In 1992, he was delegated to the Military Ordinary of the Polish Armed Forces; and, on June 1st he assumed his new responsibilities as a solicitor, and later in 1994 as the Principal of the Diocesan Department at the Military Ordinary in Warsaw.

In 1993, he received the degree of Doctor of Philosophy in Canon Law at the Canon Law Department at the Catholic Academy of Theology.

In 1994, he was the first military chaplain to complete Postgraduate Operational Strategic College at the National Defence University at Warszawa-Rembertów.

In 1995, he was appointed dean of the Vistula Military Units of the Ministry of the Interior and Administration. After the dissolution of the military units in 2000, Tadeusz Płoski was appointed chaplain of the Government Security Office; and, in 2001 - dean of the Government Security Office.

From 1995 till 2001, Tadeusz Płoski held the position of editor-in-chief of the Military Ordinary main periodical - Nasza Służba (Our Service). On May 6th 2001, he was appointed Chancellor of the Military Ordinary.

 

 From 1996, he was the custodian of the Military Ordinary Seminary students. Since 1998, he has been lecturing in Denominational Law at the Law and Administration Department, Warmińsko-Mazurski University in Olsztyn.

He was appointed correspondent of the Vatican Radio and the Catholic News Agency. He was promoted to: captain - 1992, major -1995, lieutenant colonel -1998, colonel -2000, and nominated brigadier general - 2004, and major general -2006.

On March 1st 1999, he received the dignity of the Prelate of His Holiness.

On October 16th, 2004 Pope John Paul II appointed him to the position of the Military Bishop of the Polish Armed Forces. On October 30th 2004, he was consecrated as a Bishop and a ceremonial Ingress took place with military ceremony at the Military Cathedral in Warsaw.              

 

 On November 8th 2004 the President of the Republic of Poland nominated him to the rank of Brigadier General, and later on March 31st 2006, to Major General in the Polish Armed Forces.

 

On November 26th , following the resolution of the 330th Assembly of the Polish Episcopacy in Częstochowa, Tadeusz Płoski was appointed National Chaplain for the Combatants. On March 9th 2005 after the Polish Episcopacy Conference, he was appointed Polish Episcopacy Delegate for the Scouts’ Affairs.

On June 23rd 2005, the Prime Minister appointed him Member of the Protection Council of Battles and Martyrdom Commemoration.

ON 8 may 2006, The Bishop received the Order of st. Stanislaus.

On 10th May 2006, Tadeusz Płoski performed a free-fall parachute jump from the altitude of 4000 metres during an exercise of the Special Military Group Formation GROM.

On October 19 2006, during the 337th plenary session of the Polish Episcopacy Conference, He was elected member of the Legal Council of the Polish Episcopacy.
On the same day, following the resolution of the General Assembly of the Polish Episcopacy, the Customs Service of the Republic of Poland was included in the range of activities of the Military Ordinary.

On the 23 of November 2006, following the resolution of the General Assembly of the Polish Episcopacy, the Railway Protection Force was included in the range of activities of the Military Ordinary.

During its Plenary Session between 2 and 3 October 2006, the Conference of the Polish Episcopacy elected Bishop Tadeusz Płoski Delegate of the Conference of the Polish Episcopacy responsible for the Police Force Chaplaincy.

On 6th of March 2008, following the resolution of the 343 Plenary Session of the Polish Episcopacy Conference, the Military Bishop Maj. Gen. Prof. Tadeusz Płoski D.Sc., Ph.D. was elected member of the Concil for the Chaplaincy of the Youth.

As a lecturer in Denominational Law at the Law and Administration Department, Warmińsko-Mazurski University in Olsztyn. He has published over 150 research papers and participated in numerous conferences and symposiums dedicated to military chaplaincy held both at home and abroad.

On 11th December 2007, the Council of the Faculty of Law and Administration of the Nicolas Copernicus University of Toruń awarded him the degree of Doctor Habilitatus in Legal Science on the basis of the colloquy and the dissertation entitled “Chaplaincy in the Polish Armed Forces – a Law Study Including Human Rights and Humanitarian Law” (published in Olsztyn, 2006 by Warmińsko-Mazurski University Press). On 29th February 2008, the Senate of the University appointed the Bishop Professor; and, subsequently, nominated him head of the Section of Administration Law and Administration Science.

So far, three volumes of priestly teaching by the Military Bishop have been published: “Remain With Us, Lord – the priestly teching of the Military Bishop, Oct. 30 2004 – June 4 2006” (Warsaw, 2006), “Stay Strong in Faith - the priestly teching of the Military Bishop, June 4 2006 – April 22 2007” (Warsaw, 2007) and “God’s Mercy lasts Forever - the priestly teching of the Military Bishop, April 24 – Dec. 30 2007” (Warsaw, 2008).

The sermons and homilies as well as the speeches of the Military Bishop are published on the official website of the Military Ordinary (www.ordynariat.pl) in the link called “nauczanie pasterskie” (priestly teaching) and “Wiadomości” (the News).

The Bishop has been honoured with numerous state decorations including the Bachelor’s Cross of the Order of Polonia Restituta, and with the badges of numerous military establishments, veterans’ organisations, and foreign institutions, e.g. the Gold Badge of the Country’s Defence League, the Badge of the Warsaw Garrison, the Badge of the Representational Battalion, the Badge of Merit for the National of the Soldiers of the Peasant’s Battalions, the Badge of the Michał Gutowski Mounted Reconnaissance Battalion from Żagań, and the badge of the Bachelors’ Club of the Virtuti Militari War Order.

On 3rd of December, the Bishop received the dignity of Honorary Colliery Director General.

Nasza Służba 18/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;